Yoga Asana Resources

  Yog Asana Yoga Makaranda — T. Krishnamacharya. Yoga_Makaranda Yogasanagalu — T.Krishnamacharya. Read Here > Light on Yoga — BKS Iyengar Ashtanga Yoga — The Practice Manual by David Swenson Hatha Yoga Pradipika — Swami Muktibodhananda Yoga_Makaranda